Your browser does not support JavaScript!
Laboratory for Reliable Computing
LaRC
首頁 > 成員 > 博士班畢業學生
博士班畢業學生
 姓名 英文姓名 LaRC帳號 指導老師 畢業後動向
 李毅郎 Yih-Lang Lee  吳誠文 交大資科系助理教授
 謝永瑞 Yeong-Ruey Shieh  吳誠文 瀚邦科技
 黃世安 Shih-Arn Hwang sahwang 吳誠文 瑞昱半導體
 張文峰 Wen-Feng Chang wfchang 吳誠文 萬能技術學院教師
 洪進華  Jin-Hua Hong jhhong 吳誠文 高雄大學教授
 林坤進  Kun-Jin Lin kjlin 吳誠文 華邦電子
 黃稚存  Chih-Tsun Huang cthuang 吳誠文 清大資工系助理教授
 林炳宏  Bin-Hong Lin bhlin 吳誠文 台積電
 吳奇峰  Chi-Feng Wu cfwu 吳誠文 瑞昱半導體
 李進福  Jin-Fu Li jfli 吳誠文 中大電機系教授
 洪浩喬  Hao-Chiao Hong hchong 吳誠文 交大電控系助理教授
 謝韶徽  Shao-Hui Shieh shshieh 吳誠文 勤益技術學院副教授
 黃英叡  Jing-Reng Huang jrhuang 張慶元 瑞昱半導體
 蕭鳴均  Ming-Jun Hsiao mjhsiao 張慶元 曜鵬科技
 蘇持平  Chih-Pin Su cpsu 吳誠文 聯發科技
 鄭國良  Kuo-Liang Cheng klcheng 吳誠文 力華電子
 王志偉  Chih-Wea Wang cwwang 吳誠文 瑞昱半導體
 黃睿夫  Rei-Fu Huang rfhuang 吳誠文 聯發科技
 楊紹聖  Shao-Sheng Yang ssyang 張慶元 圖誠科技
 葉人傑 Jen-Chieh Yeh jcyeh 吳誠文 工研院
 蘇錦榮 Chin-Lung Su clsu 吳誠文 擎泰科技公司
 王振興 Chen-Hsing Wang chwang 吳誠文 瑞昱半導體
 王茂銀 Mao-Yin Wang mywang 吳誠文 工研院
 曾昭文 Chao-Wen Tzeng cwtzeng 黃錫瑜 清大電機博士後研究
 賴亞群 Ya-Chun Lai yclai 黃錫瑜 未知
 邢育肇 Yu-Tsao Hsing ythsing 吳誠文 厚翼科技
 鄧力銘 Li-Ming Denq lmdenq 吳誠文 厚翼科技
 陳瑩晏 Ying-Yen Chen yychen 劉靖家 瑞昱半導體
 蕭裕穎 Yu-Ying Hsiao yyhsiao 吳誠文 工研院資通所
 駱致彥 Chih-Yen Lo cylo 吳誠文 工研院資通所
 林宏志 Hung-Chih Lin hclin 張慶元 聯發科技
 陳元賀 Yuan-Ho Chen yhchen 張慶元 博士後研究
 李仲益 Chung-Yi Li cylin 張慶元 未知(清大博後)
 陳柏霖 Po-Lin Chen plchen 張慶元 研發替代役
 湯松年 Song-Nien Tang sntang 張慶元 工研院 電光所
 曾俊彥 Chun-Yen Tseng cytseng 黃柏鈞 聯發科技(替代役)
 沈孟弘 Meng-Hung Shen mhshen 黃柏鈞 台積電(替代役)
 陳柏源 Po-Yuan Chen pychen 吳誠文 工研院資通所
 李進府 Chin-Fu Li cfli00 黃柏鈞 
 藍柏祥 Po-Hsiang Lan phlan 黃柏鈞 
 陳靜怡 Ching-Yi Chen cychen95 吳誠文 聯發科技
 李紀穎 Chi-Ying Lee cylee 謝志成 
 李旻昇 Mincent Lee mslee 吳誠文 台積電
 彭彥霖 Yen-Lin Peng ylpeng 吳誠文 瑞昱半導體
 陳韋霖 Wei-Lin Chen wlchen 謝志成 聯發科技
 賴昶銘 Chang-Ming Lai cmlai 黃柏鈞/朱大舜
 紀俊全 Chun-Chuan Chi ccchi 吳誠文 台積電